Dataskyddsbeskrivning

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning

Den registeransvarige

Siipotec Oy
Ketolankuja 2
85100 KALAJOKI, FINLAND
FO-nummer 1025515-4

Kontaktperson

Virpi Siipo, virpi.siipo(snabel-a)siipotec.fi

De registrerade

Kontaktpersoner av nuvarande och potentiella kunder, underleverantörer, leverantörer och andra samarbetspartner samt personal av Siipotec Oy.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingsgrunden omfattar ett kundförhållande, ett samtycke, ett uppdrag eller någon annan saklig anknytning. Personuppgifterna behandlas vid hantering av kommunikations-, marknadsförings- och andra därmed jämförbara åtgärder.

Personuppgifter av Siipotec Oys personal behandlas vid hantering av användarnamn, vid beviljande av åtkomsträttigheter samt vid planering och handledning av personalens arbete.

Datainnehåll i registret

Data som registrerats utgörs av de vanligaste kontaktuppgifterna, såsom företagets namn, kontaktperson med hans/hennes yrke, adress- och telefonnummeruppgifter, e-postadress, postningsuppgifter samt företagets bransch.

Personuppgifterna behandlas endast för förutbestämda ändamål som har att göra med upprätthållande, skötsel och utvecklande av kundförhållanden, information om produkter eller tjänster samt handläggning av beställningar och leveranser.

Vid behandlingen av personuppgifterna angående Siipotec Oys personal ska det följas förpliktelser under arbetslagstiftningen.

Normala källor

Uppgifterna inhämtas huvudsakligen hos personen själv eller hans/hennes arbetsgivare.

Normalt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna ska inte utlämnas till tredje man. Endast myndigheter kan ha rätt att få uppgifter i enlighet med finsk lag.

Uppgifterna ska inte översändas eller utlämnas till stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Principer för skyddet av registret

Registret behandlas av anställda hos Siipotec Oy med olika funktioner, inom exempelvis försäljning och ekonomiförvaltning. Att använda datasystem förutsätter ett personligt användarnamn. Endast sådana anställda hos företaget som behöver uppgifter i sina arbetsuppgifter har åtkomsträttigheter.

Vid behandlingen av personuppgifter kan vi till en viss del också anlita en tredje part, varvid genom kontraktsmässiga överenskommelser ses till att personuppgifterna behandlas enligt giltig dataskyddslagstiftning och också i övrigt på ett korrekt sätt.

Rätt till rättelse och avförande av uppgifter

Den registrerade kan syna de personuppgifter som införts.

Den registrerade kan motsätta sig behandlingen av personuppgifter om han/hon anser att uppgifterna behandlats lagstridigt.

Varje registrerad har rätt att be om att oriktiga uppgifter som gäller honom/henne rättas eller avförs.

Den registrerade har rätt att återta sitt tillstånd till behandlingen av personuppgifter om behandlingen baserar sig på den registrerades samtycke.

Begäran som fastställts ovan ska riktas skriftligen till den registeransvariges kontaktperson.

Den registeransvarige kan ha en lagfäst rätt eller någon annan rätt att inte avföra respektive uppgifter. Den registeransvarige är skyldig till exempel att förvara bokföringsmaterial enligt de i bokföringslag definierade förvaringstiderna. På grund av detta får bokföringsmaterialet inte strykas innan den förvaringstid som anges i lagen löpts ut.

Förvaring av uppgifter

Vi förvarar personuppgifter under kund-, samarbets- och leverantörsförhållandet mellan samarbetspartnern och Siipotec Oy för att kunna uppfylla de i denna Dataskyddsbeskrivning beskrivna och avsedda ändamålen.

Vi avför regelbundet sådana uppgifter som inte längre är relevanta.