Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation – GDPR)

Rekisterinpitäjä

Siipotec Oy,
Ketolankuja 2,
85100 Kalajoki,
Y-tunnus 1025515-4

Yhteyshenkilö

Virpi Siipo, virpi.siipo(at)siipotec.fi

Rekisteröidyt

Nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden, tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus, toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi- ja muiden vastaavien toimenpiteiden hallinnassa.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettuja ovat tavallisimmat yhteystiedot, kuten yrityksen nimi, yhteyshenkilö ja hänen ammattinsa, osoite- ja puhelinnumerotiedot, sähköpostiosoite, postitustiedot sekä toimiala.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen, tuotteista tai palveluista tiedottamiseen ja tilausten ja toimitusten käsittelyyn.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille. Vain viranomaisilla voi olla tiedonsaantioikeus Suomen lain mukaisesti.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Käsittelijöitä ovat Siipotec Oy:n eri toiminnoissa työskentelevät työntekijät, kuten myynnin ja taloushallinnon henkilöstö. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja poistamista

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista ja pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määriteltyjen säilytysaikojen. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen lain määräämän säilytysajan umpeutumista.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja yhteistyökumppanin ja Siipotec Oy:n välisen asiakas-, yhteistyö- ja toimittajasuhteen vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Poistamme säännöllisesti sellaisia tietoja, jotka eivät enää ole tarpeellisia.